2022 Yılı

 

MADDE NO KONUSU 2022 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 104 İlanın şekli  
  1- İlanın vergi dairesinde yapılması 4.900
  3-İlanın;  
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 4.900-490.000
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 490.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115 Tahakkuktan vazgeçme 58
MADDE 153/A Teminat tutan 200.000
MADDE 177 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri  
  1-Yıllık;
– Alış tutarı 400.000
– Satış tutarı 570.000
2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı 200.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 400.000
MADDE 232 Fatura kullanma mecburiyeti 2.000
MADDE 252 Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 5,80
MÜKERRER MADDE 257 Teminat Tutarı  
  Yeni işe başlayanlar 13.000.000
  Faaliyeti devam edenler 130.000.000
MADDE 313 Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 2.000
MADDE 323 Şüpheli alacak tutarı 4.000
MADDE 343 En az ceza haddi  
  – Damga vergisinde 25
– Diğer vergilerde 50
MADDE 352 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)  
  I inci derece usulsüzlükler 320
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 190
3- İkinci sınıf tüccarlar 95
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 43
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 25
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 12
II nci derece usulsüzlükler 170
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 95
3 – İkinci sınıf tüccarlar 43
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 25
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 12
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 6,80
     
MADDE NO KONUSU 2021 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 353 Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması  
  1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması 500
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 250.000
  2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması 500
– Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 25.000
– Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 250.000
  4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 500
  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 12.000
  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 600
  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.900
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 380.000
  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 2.500
  10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.900
  11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına  
  Alt sınır 68.000
  Üst sınır 680.000
MADDE 355 b) Damga Vergisinde  
  – Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 4,20
MÜKERRER Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza  
MADDE 355
  86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
  1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 3.400
  2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.700
  3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 880
  107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
  1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.000
  2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.000
  3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 530
  -Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır) 1.300.000
  – Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 2.500.000
MADDE 370 İzaha davet  
  – Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı 148.000
EK MADDE 1 Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 6.800 üzeri
EK MADDE 1 376 ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 6.800 ve altı
EK MADDE 11 Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 6.800 üzeri

2021 Yılı

MADDE NO KONUSU 2021 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 104 İlanın şekli  
  1- İlanın vergi dairesinde yapılması 3.600
  3-İlanın;  
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 3.600-360.000
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 360.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115 Tahakkuktan vazgeçme 43
MADDE 153/A Teminat tutan 150.000
MADDE 177 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri  
  1-Yıllık;
– Alış tutarı 300.000
– Satış tutarı 420.000
2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı 150.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 300.000
MADDE 232 Fatura kullanma mecburiyeti 1.500
MADDE 252 Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 4,30
MADDE 313 Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 1.500
MADDE 343 En az ceza haddi  
  – Damga vergisinde 19
– Diğer vergilerde 38
MADDE 352 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)  
  I inci derece usulsüzlükler 240
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 140
3- İkinci sınıf tüccarlar 70
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 32
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 19
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 9
II nci derece usulsüzlükler 130
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 70
3 – İkinci sınıf tüccarlar 32
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 9
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5
     
MADDE NO KONUSU 2021 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 353 Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması  
  1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması 380
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 190.000
  2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması 380
– Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 19.000
– Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 190.000
  4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 380
  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 9.000
  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 450
  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.400
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 280.000
  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.900
  10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.400
MADDE 355 b) Damga Vergisinde  
  – Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 3,10
MÜKERRER Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza  
MADDE 355
  86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
  1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.500
  2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.300
  3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 650
  107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
  1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.500
  2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 760
  3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 390
  – Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.900.000
MADDE 370 İzaha davet  
  – Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı 109.000

 

2020 Yılı

 

 

MADDE NO KONUSU 2020 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 104 İlanın şekli  
  1- İlanın vergi dairesinde yapılması 3.300
  3-İlanın;  
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 3.300-330.000
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 330.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115 Tahakkuktan vazgeçme 40
MADDE 153/A Teminat tutan 140.000
MADDE 177 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri  
  1-Yıllık;
– Alış tutarı 280.000
– Satış tutarı 390.000
2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı 140.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 280.000
MADDE 232 Fatura kullanma mecburiyeti 1.400
MADDE 252 Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 4
MADDE 313 Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 1.400
MADDE 343 En az ceza haddi  
  – Damga vergisinde 18
– Diğer vergilerde 35
MADDE 352 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)  
  I inci derece usulsüzlükler 220
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 130
3- İkinci sınıf tüccarlar 67
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 30
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 18
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 8,5
II nci derece usulsüzlükler 120
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 67
3 – İkinci sınıf tüccarlar 30
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 18
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 8,5
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,7
     
MADDE NO KONUSU 2020 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 353 Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması  
  1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması 350
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 180.000
  2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması 350
– Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 18.000
– Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 180.000
  4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 350
  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 8.500
  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 420
  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.300
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 260.000
  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.800
  10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.300
MADDE 355 b) Damga Vergisinde  
  – Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 2,90
MÜKERRER Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza  
MADDE 355
  86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
  1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.300
  2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.200
  3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 600
  107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
  1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400
  2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 700
  3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 360
  – Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.800.000

2019 Yılı

Birinci derece usulsüzlükler TL
1- Sermaye şirketleri 180
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 110
3 – İkinci sınıf tüccarlar 55
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 25
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 14,80
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 7
İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 98
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 55
3 – İkinci sınıf tüccarlar 25
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 14,80
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 7
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,90
Özel Usulsüzlük
1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (Her belge için 290 TL.’den az olmamak üzere bu belgelerde yazılması gereken meblağın % 10’u) 290
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 148.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 290
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 14.800
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 148.000
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 290
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 7.000
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 350
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.100
 – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 220.000
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.480
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.100
Damga Vergisinde  
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 2,40
Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.900
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında
980
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında 490
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 600
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 300
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.480.000
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı 70.000

 

2018 Yılı

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları TL
(Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 148
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 90
3 – İkinci sınıf tüccarlar 45
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 21
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 12
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,7
II nci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 80
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 45
3 – İkinci sınıf tüccarlar 21
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 12
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,7
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,2
2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması  
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 240
 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 120.000
2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması 240
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 12.000
 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 120.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 240
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.700
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 290
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 900
–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 180.000
9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.200
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 900
b) Damga Vergisinde  
– Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 2
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza  
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 800
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 400
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.200.000
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı 57.000

 

2017 Yılı

Birinci derece usulsüzlükler  TL
1- Sermaye şirketleri 130,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 80,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 40,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 11,00
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,00
İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 70,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 40,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 19,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 11,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,00
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,80
Özel Usulsüzlük
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 210,00
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 110.000,00
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 210,00
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 11.000,00
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 110.000,00
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 210,00
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 5.000,00
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 260,00
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 800,00
 – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 160.000,00
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.100,00
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 800,00
Damga Vergisinde  
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,80
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400,00
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında
700,00
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında 350,00
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000,00
 Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı  50.000,00

 

2016 Yılı

Birinci derece usulsüzlükler  TL
1- Sermaye şirketleri 126,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 80,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 40,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 11,00
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,00
İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 69,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 40,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 19,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 11,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,00
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,70
Özel Usulsüzlük
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 210,00
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 110.000,00
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 210,00
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 11.000,00
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 110.000,00
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 210,00
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 5.000,00
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 260,00
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 800,00
 – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 158.000,00
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.100,00
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 800,00
Damga Vergisinde  
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,79
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.370,00
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında
690,00
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında 340,00
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000,00

 

2015 Yılı

Birinci derece usulsüzlükler  TL
1- Sermaye şirketleri 120,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 77,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 39,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 18,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 10,60
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,80
İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 66,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 39,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 18,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 10,60
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 4,80
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,60
Özel Usulsüzlük
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 200,00
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 106.000,00
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 200,00
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 10.600,00
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 106.000,00
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 200,00
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 4.800,00
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 250,00
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 770,00
 – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 150.000,00
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.060,00
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 770,00
Damga Vergisinde  
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,70
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.300,00
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında
660,00
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında 330,00
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.060.000,00

 

2014 Yılı

Birinci derece usulsüzlükler  TL
1- Sermaye şirketleri 110,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 70,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 36,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 17,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 9,70
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,40
İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 60,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 36,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 17,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 9,70
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 4,40
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,40
Özel Usulsüzlük
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 190,00
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 97.000,00
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 190,00
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 9.700,00
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 97.000,00
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 190,00
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 4.400,00
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 230,00
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 700,00
 – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 140.000,00
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 970,00
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 700,00
Damga Vergisinde  
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,60
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200,00
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında
600,00
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında 300,00
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 970.000,00

2013 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Birinci derece usulsüzlükler  TL
1- Sermaye şirketleri 110,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 70,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 35,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 17,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 9,40
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,30
İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 60,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 35,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 17,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 9,40
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 4,30
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,40
Özel Usulsüzlük
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

Her belge için 190 TL.’den az olmamak üzere bu belgelerde yazılması gereken meblağın (VUK Madde 353/1)

 %10
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 94.000,00
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 190,00
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 9.400,00
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 94.000,00
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 190,00
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 4.300,00
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 230,00
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 700,00
 – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 140.000,00
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 940,00
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 700,00
Damga Vergisinde  
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,60
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200,00
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında
600,00
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında 300,00
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 940.000,00

2012 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Birinci derece usulsüzlükler TL
1- Sermaye şirketleri 105,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 66,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 33,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 16,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 8,80
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,00
İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 58,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 33,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 16,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 8,80
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 4,00
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,30
Özel Usulsüzlük
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 180,00
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 88.000,00
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 180,00
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 8.800,00
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 88.000,00
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 180,00
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 4.000,00
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 220,00
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 660,00
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 130.000,00
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 880,00
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 660,00
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.170,00
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında
580,00
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında 280,00
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 880.000,00

 

2011 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Birinci derece usulsüzlükler  TL
1- Sermaye şirketleri 96,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 60,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 30,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 15,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 8,00
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,70
İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 53,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 30,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 15,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 8,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 3,70
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,15
Özel Usulsüzlük
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 170,00
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 80.000,00
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 170,00
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 8.000,00
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 80.000,00
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 170,00
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 3.700,00
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 200,00
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 600,00
 – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 120.000,00
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 800,00
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 600,00
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.070,00
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında
530,00
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında 260,00
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 800.000,00