Motorlu taşıtlar vergisi ne zaman ödenir?
Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Yeni taşıt alımında ne zaman motorlu taşıtlar vergisi ödenir?
Taşıt, takvim yılının ilk altı aylık döneminde (Ocak-Temmuz) ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. Taşıt, takvim yılının son altı aylık döneminde (Temmuz-Aralık) ve ikinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise ikinci taksit bir ay içinde ödenir. Birinci taksit ise ödenmez.

Motorlu taşıtlar vergisinde bir alt dilimden vergilendirme şartları nelerdir?
(I/A) sayılı tarifede yer alan taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınır.

Taşıtları “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nde yer alan mükellefler kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak için yetkili sigorta acentelerine müracaat etmeden, Tebliğ ekinde yer alan “Kasko Sigortası Değeri Uygulaması Başvuru Formu”nu (Ek- 2) düzenleyerek motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederler.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acenteleri tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nden alınarak, buna göre ilgili Yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu düzenlenecektir.

Vergi daireleri, bu şekilde müracaatta bulunan mükelleflerin ibraz edecekleri söz konusu formda yer alan bilgileri, motorlu taşıtlar kütüğünde ve ilgili yılın Ocak ayında ilan edilen “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nde yer alan bilgilerle karşılaştırarak, bilgilerin birbirini tutması halinde, başvuruda bulunan mükellefleri kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandırırlar.”

Engellilere (engelli) ait özel tertibatlı araçlarda motorlu taşıt vergisi var mı?
Engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmiştir.

Ağustos ayında ikinci el binek otomobili alan şahsın Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar?
Kayıt ve tescil yapılmış olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren başlar.

Çalınan araçlarla ilgili motorlu taşıtlar vergisi uygulaması nasıldır?
Çalınan araçların tescil kayıtlarının silinmesi ve tescil kayıtlarının silindiğinin trafik tescil kuruluşlarınca ilgili vergi dairelerine bildirilmesi halinde; tescil kaydının silindiği tarihi takip eden dönemin başından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi hükmü gereğince, bu araçlardan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri bulunan kişilerin mükellefiyetleri sona erdirilecektir.
Çalınan araçların bulunması halinde ise bu araçların tescil kaydı üzerinde gerekli düzeltme işleminin yapıldığının trafik tescil kuruluşu tarafından ilgili vergi dairesine bildirilmesi halinde tescil kaydının yapıldığı tarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti yeniden başlatılacaktır. Mükellefiyetin sona erdiği tarih ile mükellefiyetin başladığı tarih arasında geçen dönemler içerisinde motorlu taşıtlar vergisi tahakkuku yapılmayacaktır.

Araç, kimlik, tescil ve trafik para ceza bilgilerinde hata olması durumunda, düzeltme işlemi için vergi dairesine başvurunuzda bulundurmanız gereken evraklar nelerdir?
A. Araç Bilgilerinizde Hata Varsa
1.Ruhsat,
2.Teknik Belge,
3.Şahadetname ( Gümrük Girişli Araçlar için ),
4.Aracınızda herhangi bir tadilat var ve işlem görmemişse Karayolları Uygunluk Belgesi,
B. Tescil Tarihinizde Hata Varsa
1.Ruhsat,
2.Satış işleminiz varsa satış senediniz,
3.Veraset işleminiz varsa veraset ilamınız ve varislerin Vergi Numaraları,
C. Mükellef bilgilerinizde hata varsa
1. Kimlik bilgilerinizde hata varsa
a-Nüfus Cüzdanı,
b-Vergi Kimlik Numaranız,
c-Ruhsat,
2. Adres bilgilerinizde hata varsa
a – Vergi Kimlik Numaranız,
b – Adresiniz değişmişse yeni adresinizi bildirir dilekçe,
D. Trafik para cezaları bilgileri
a- Polis, Banka ve diğer vergi dairelerine yaptığınız ödemeleriniz halen plakanızda borç olarak gözüküyorsa makbuzlarınız,
b- Trafik Para Cezası konusunda mahkeme kararınız varsa kararın aslı,
Yukarıda açıklanan bilgilerden konunuza uyan belgelerle birlikte plakanın kayıtlı olduğu vergi dairesine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Trafik para cezalarının ödemesi nasıl yapılır?
Trafik idari para ceza tutanakları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olup kesinleşme tarihinden sonra takip ve tahsil edilmesi için ilgili vergi dairesi müdürlüğüne elektronik ortamda aktarılmakta ve aktarıldığı tarih itibariyle tahakkuk kaydı otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatına başlanan trafik idari para cezası tutanaklarının sorgulanarak, vergi dairesi müdürlükleri kayıtlarına işlenmeyen tutanakların ise tutanak ve tebligat bilgilerine göre beyanlı olarak,

Trafik Para Cezanızı;

> Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden;
-Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile
-Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabınızdan
-Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

> Anlaşmalı bankaların;
– Şubelerinden
– Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)

> PTT işyerlerinden

> Tüm vergi dairelerinden

ödeyebilirsiniz.

Motorlu taşıtlar vergisi bankadan ödenebilir mi?
Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunuzu;

> Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden;
-Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile
-Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabınızdan
-Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

> Anlaşmalı bankaların;
– Şubelerinden
– Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)

> PTT işyerlerinden

> Tüm vergi dairelerinden

ödeyebilirsiniz.

 Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezaları tecil ve taksitlendirilebilir mi?
Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik para cezaları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen idari para cezaları, mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunlara ilişkin fer’ilerinin tecil taleplerini; tecili talep edilen alacağın tutarına bakılmaksızın değerlendirerek sonuçlandırmaya ve tecil müracaat tarihinden itibaren azami 36 ayı aşmayacak şekilde süre vermeye vergi daireleri yetkili kılınmıştır.

Motorlu taşıt vergisi borcu tecil edilen aracın muayene yaptırabilmesi için muayene izin belgesi (borcu yoktur) düzenlenebilir mi?
Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik para cezaları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen idari para cezaları, mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunlara ilişkin fer’ileri tecil edilen borçluların, tecil şartlarına uygun ödeme yaptığı sürece maliki oldukları motorlu taşıta ilişkin fenni muayene yaptırabilmeleri, denize veya uçuşa elverişlilik belgesi alabilmeleri için Fenni Muayene İzin Belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir.

İnteraktif Vergi Dairesinde Motorlu Taşıtlar Vergisinin kredi kartıyla ödenmesi esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
1- Plaka bitişik yazılacak özel plaka ‘Hayır’ seçilecek.
2- Gerçek kişiler ‘TC kimlik numarası’, Tüzel kişiler ‘Vergi kimlik numarası’ ile işlem yapacaklar.
3- Tahsilat belgesini resmi işlemlerde kullanmak isteyenler; Tahsilat belgesinin bilgisayar çıktısı şeklinde alındıktan sonra vergi dairesine onaylatarak resmi işlemlerde kullanabilirler.
4- Beyaz ekran geldiğinde yoğunluktan kaynaklanıyor.
5- Lütfen bekleyiniz uyarısı ekranda sürekli gözüktüğünde bankanın yoğunluğundan kaynaklanmaktadır.
6- Yukarıda açıklanan sorunların haricinde “mtvvd@gelirler.gov.tr” adresine mail atıldığında şube mailin geliş sırasına göre cevap vermektedirler”
7- Askıda işlem kaldı uyarısı; bankadan olumlu veya olumsuz geri bildirim yapılmadığı için bu uyarı geliyor. Uyarı için belirli bir süre (5 dakika gibi) veriliyor, bu sürenin sonunda işlemleri tekrar denemek gerekiyor. Buna rağmen uyarı devam ediyorsa banka ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası için İnteraktif Vergi Dairesinden ödeme yapıldığında ödeme belgesi nasıl alınır?
İnternet Vergi Dairesi Alındısı, vergi daireniz ya da bankanız tarafından üretilemez. İnternet Vergi Dairesi Alındısını, ödemenin başarıyla yapıldığını bildiren sayfadan alındıyı indir (PDF) butonuna basarak cihazınıza kaydedebilirsiniz.
İnternet Vergi Dairesi Alındısı belgelerine, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinde bulunan Ödeme ve Borç İşlemleri başlığı altındaki Ödemelerim ve Alındılarım adımından ulaşmanız mümkün bulunmaktadır. Ayrıca Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan e-İşlemler, Borç Sorgulama ve Ödeme, Kredi Kartı ile Yapılan Ödeme Belgesi Sorgulama ekranından istenilen bilgileri girerek de söz konusu ödeme alındısına ulaşabilirsiniz.

Banka veya Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet adresi üzerinde bulunan “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz vergi, harç, ceza ve diğer alacaklara ait ödemelerin, vergi dairesi kayıtlarında görülmemesi halinde ne yapılmalıdır?
Bankadan veya İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden yapılan tahsilatlar anlığa yakın olarak hesap kartınıza işlenmektedir. Bankalardan yapılan ödemelerde “Vergi Tahsil Alındısı”, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılan ödemelerde “İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÖDEME ALINDISI” düzenlenmiş ise ödemeniz geçte olsa hesap kartınıza işlenecektir. Belirtilen alındıların alınamaması halinde ödemenin gerçekleşip gerçekleşmediğini bankanızdan öğrenmeniz gerekmektedir.

Kredi kartıyla motorlu taşıtlar vergisinin mükerrer ödenmesi durumunda ne yapılmalıdır?
Vergi dairesi müdürlükleri adına yapılan yanlış ödemenin iade ya da mahsup işlemleri için, ödemenin yapıldığı vergi dairesi müdürlüğüne; adına vergi tahsil alındı belgeleri düzenlenmiş kişi tarafından, hesabının bulunduğu banka ve şube adı ile IBAN numarasının yazılı olduğu dilekçe ile şahsen veya posta yolu ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Söz konusu iade veya mahsup dilekçelerinin Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet adresi üzerinde bulunan “e-İşlemler”, “İnteraktif Vergi Dairesi”, “İşlem Başlat”, “Vergi İşlemleri”, “Genel Amaçlı Dilekçe” bölümünden de verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi veya Trafik İdari Para Cezası ödendiği halde plakada sorgulandığında borç olarak görünüyor?
Yapılan ödeme ile tahakkukun ilişkilendirilebilmesi için plakanın kayıtlı olduğu vergi dairesine veya https://www.gib.gov.tr adresindeki İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden talebinizi iletebilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik İdari Para ceza borçları nereden öğrenilir?
Motorlu Taşıtlar Vergisi ve tebliğ edilmiş Trafik İdari Para cezalarına ait borçları https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden veya ilgili vergi dairelerine başvurarak öğrenilebilir.

Adınıza düzenlenen Trafik İdari Para Cezası Tutanağı hakkında detaylı bilgi nereden öğrenilir?
Trafik İdari Para Cezası detay bilgileri için https://www.turkiye.gov.tr veya https://www.egm.gov.tr adresi üzerinden bilgi alınabilir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi miktarı ve kriterleri hakkında bilgi nereden öğrenilir?
https://ivd.gib.gov.tr adresindeki hesaplamalar menüsünden bilgi edinilir.

Trafik İdari Para Cezası tebliğ edilmediği halde neden sistemde borç bulunmaktadır?
Trafik İdari Para Cezası tutanakları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte ve ilgilisine tebliğ edildikten sonra kesinleşme tarihinden sonra elektronik olarak Başkanlığımıza aktarılmaktadır. Bu nedenle https://www.turkiye.gov.tr veya https://www.egm.gov.tr adresinden Trafik İdari Para Cezası tutanak bilgileri hakkında detaylı bilgi alınabilir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik İdari Para Cezaları İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ödendikten sonra İnternet Vergi Dairesi Ödeme Alındısı belgesi tekrar nasıl alınabilir?
https://www.gib.gov.tr/ adresindeki İnteraktif Vergi Dairesinden, İnternet Vergi Dairesi Ödeme Alındı belgesini tekrar edinebilirsiniz.

E-Devlet uygulamasında borç görünen Trafik İdari Para Cezası henüz tebliğ edilmediyse nasıl ödenir?
https://www.gib.gov.tr adresindeki İnteraktif Vergi Dairesinden, vergi dairelerinden, bankalardan veya bankaların internet şubelerinden tutanak bilgileriyle birlikte beyanlı olarak ödenebilir.