5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve Geçici 1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri Uyarınca TAM MÜKELLEF KURUMLARA Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları ( 01/01/2007 Tarihinden itibaren )

İlgili Madde

Açıklama

Oran %
 KVK 15/1-a Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım ijleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakedi; ödemeleri 3
KVK15/l-b KVK Geç.1/4 Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri 20
GVK Geç. 67/1,2 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler (Eurobondlardan elde edilen hariç) 10
GVK Geç. 67/4 Mevduat faizleri (TL ve döviz cinsinden) (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç) 15
GVK Geç. 67/4 Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılı¬ğında ödenen kar payları (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç) 15
GVK Geç. 67/4 Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç) 15
GVK Geç. 67/4 Menkul kıymetlerin geri-alım (ters repo) veya satım (repo) taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler (Repo Gelirleri) (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıktan tarafından elde edilenler hariç) 15
GVK Geç.67/8 Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ite konut finansman fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları
-Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için
– Bunların dışında kalanlar için
  

 

 

 

0


0

KVK 15/2 Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın 

sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) Gelir

Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının

(1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki

kar payları üzerinden,

15
GVKGeç.61ve Geç. 69 24.04.2003 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak alınmış olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indiriminden yararlanılan (KV beyannamesi üzerinde indirilen) kısım 19.8
GVK Geç. 67/1 Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil) 10
GVK Geç. 67/1 Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunlann ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler) 10
GVK Geç. 67/1 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev’i tahvil 

ve Hazine bonolarının (eurobondlar hariç) Türkiye’de

faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla

elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar

10
GVT Geç.67/1 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler 10
GVK Geç 67 1,2,3,4 Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıyme yatırım fonları ile menkul kıymet yatınm ortaklıklarının GVK’nun Geçici 67’inci maddesinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı ftkralartnda belirtilen gelirleri üzerinden, 

– Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve

varlık finansmanı fonları için

– Diğerleri için

  

 

 

 

0

 

0

DAR MÜKELLEF KURUMLARA Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları

 

İlgili Madde Açıklama Oran %
KVK 30/1-a Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden 

fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile

uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan

hakediş ödemeleri

3
KVK 30/1-b Petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı ödemeleri 5
KVK 30/1-b Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri 

(Ücret ödemeleri dahil)

20
KVK 30/1-c Finansal kira ödemeleri 1
KVK 30/1-c Diğer gayrimenkul sermaye iratları 20
GVK Geç. 67/1,2 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen h er nevi 

tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Tonlu

Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan

menkul kıymetlerden sağlanan gelirler

0
Geç. 67/4 Mevduat Faizleri (TL. Döviz Cinsinden) 15
Geç. 67/4 Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ve 

iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan

menfaatler (Repo Gelirleri)

15
Geç. 67/4 Katılım bankaları tarafından katılma hesabı 

karşılığında ödenen kar payları

15
Geç. 67/4 Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları 15
KVK 30/1-ç
KVK 30/1-ç
Her nevi alacak faizleri
– Yabancı Devletler, Uluslararası Kurumlar veya Yabancı Banka ve Kurumlardan Alınan Her Türlü Krediler için Ödenecek Faizler
– Diğerlerinden
  

0

 

10

KVK 30/1-ç GVK’nun 75/10’uncu maddesinde yazılı menkul 

sermaye iratları (Her çeşit senetlerin ıskonto edilmesi

karşılığından alınan iskonto bedelleri-yurtdışında

mukim factoring kuruluşlarına ödenen faizler)

12
KVK 30/1-ç Diğer menkul sermaye iratları 15
KVK 30/2 Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri eayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden 20
KVK 30/3 Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı 

sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar paylarından

15
KVK 30/5 Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden 0
KVK 30/6 Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze 

aktardıkları tutar üzerinden

15
GVK Geç. 67/1 Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatınm ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil) 0
GVK Geç. 67/1 Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler) 0
GVK Geç. 67/1 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev’i tahvil (Devlet-özel sektör) ve Hazine bonolarının Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar 0
GVK Geç. 67/1 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler 0
KVK 30/7 Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlaı Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesabın yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın 30