Süleyman BEZGİN - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2023 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Durumları

2023 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Durumları, E-Defter, Defter Beyan Sistemi Ve Finansal Raporlama Düzenlemeleri ÖZET Bu Sirküler; —    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılarak 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ —    13 Aralık 2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ —    19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3 SIRA NO’LU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ —    17 Aralık 2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 486 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği —    Finansal tabloların TFRS’ye düzenlenmesi konusunda KGK Kararları hükümlerine göre 2023 yılında tutulacak defterler, tasdik durumları ile e-defter ve defter beyan sistemi ile finansal tablo düzenlemelerine ilişkindir. 1.    E-defter uygulamaları, mükelleflerin defter tasdikine ilişkin zorunluluklarını değiştirmektedir. 2.    Defter beyan sistemi uygulaması dolayısıyla işletme defterleri ve se Devamı..

Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları (2022)

2022 Yılı   MADDE NO KONUSU 2022 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) MADDE 104 İlanın şekli     1- İlanın vergi dairesinde yapılması 4.900   3-İlanın;   – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 4.900-490.000 – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 490.000 ve üzeri MÜKERRER MADDE 115 Tahakkuktan vazgeçme 58 MADDE 153/A Teminat tutan 200.000 MADDE 177 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri     1-Yıllık; – Alış tutarı 400.000 – Satış tutarı 570.000 2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı 200.000 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 400.000 MADDE 232 Fatura kullanma mecburiyeti 2.000 MADDE 252 Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 5,80 MÜKERRER MADDE 257 Teminat Tutarı     Yeni işe başlayanlar 13.000.000   Faaliyeti devam edenler 130.000.000 MADDE 313 Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 2.000 MADDE 323 Şüpheli alacak tutarı 4.000 MADDE 343 En az ceza haddi     – Damga vergisinde 25 – Diğer vergilerde 50 MADDE 352 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı c Devamı..

Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Resmî Gazete Sayı : 32043 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KONAKLAMA VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesiyle 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yeniden düzenlenen 34 üncü maddesinde ihdas edilen konaklama vergisi, 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 61 inci maddesiyle değiştirilen 7194 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmektedir. Bu Tebliğin konusunu, konaklama vergisinin uygulamasına dair açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesi oluşturmaktadır. I- VERGİNİN KONUSU 6802 sayılı Kanunun (bundan sonra Kanun olarak ifade edilecektir) 34 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca konaklama vergisinin konusunu, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak sure Devamı..

2023 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Tarihleri

Defter tutma ve tasdikleri konusunda Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ, VUK ve TTK hükümlerine göre tutulacak defterlerin açılış / kapanış onayı hakkında, Defter beyan sisteminden ve e-defter sisteminden tutulacak defterler konusundaki bilgiler aşağıda belirtilmiştir. MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER: ❖ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN: 1) -Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler); a) -Yevmiye Defteri b) -Defteri Kebir c) -Envanter Defteri 2) -Kollektif ve Komandit Şirketler a) -Yevmiye Defteri b) -Defteri Kebir c) -Envanter Defteri d) -Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2) 3) -İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter; 13.12.2017    Tarihli Resmî gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; İşletme Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter-Beyan Sistemin” de Elektronik ortamda tutulmaktadır. 4) -Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter; 13.12.2017    Tarihli Resmî gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; Serbest Meslek Ka Devamı..

Enflasyon Muhasebesi 2023 Yılının Sonuna Erteleniyor

Enflasyon Muhasebesi 2023 Yılının Sonuna Erteleniyor Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi   MADDE 1- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 33- Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde bu Kanunun mükerrer 298 inci maddesi kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz. Bu Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası uygulaması açısından, birinci fıkrada enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen dönemler enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem olarak değerlendirilir. 31/12/2023 tarihli mali tablolar enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın, enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/zarar farkı geçmiş yıllar kar/zararı hesabında gösterilir. Bu şekilde tespit Devamı..